Logo Teczka Klienta

Regulamin

REGULAMIN SERWISU ZEWNĘTRZNEGO

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Zewnętrznego - aplikacji udostępnianej za pomocą serwisu internetowego https://teczkaklienta.pl przez NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu 40, 63-100 Śrem, w ramach usług Software as a Service.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis Zewnętrzny – system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych o nazwie „Serwis Zewnętrzny”, będący aplikacją udostępnioną Klientowi przez Usługodawcę bezpośrednio za pomocą serwisu internetowego (usługa typu Software as a Service). Serwis Zewnętrzny pozwala Użytkownikowi korzystać z jej funkcjonalności w celu umożliwienia dostępu do informacji mających charakter Trwałego nośnika;

 2. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Upoważnionemu użytkownikowi przechowywanie informacji adresowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2017r. poz. 819 ze zm.) oraz decyzji i stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 3. Błąd – każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Serwisu Zewnętrznego, a także nieplanowana przerwa w pracy Serwisu Zewnętrznego bądź zmniejszenie jakości funkcjonowania Serwisu Zewnętrznego;

 4. KontoKlienta – obszar w Serwisie Zewnętrznym, do którego dostęp posiada Upoważniony użytkownik, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Serwisu Zewnętrznego;

 5. Formularz kontaktowy – formularz, dostępny na stronieinternetowej www.teczkaklienta.pl za pośrednictwem którego Klient może prowadzić korespondencję związaną z działalnością Usługodawcy, zamieszczając tam potrzebne informacje i dane niezbędne w celu wykonania usługi i realizacji przesłanego zgłoszenia;

 6. Naprawa – trwałe usunięcie Błędu przez Usługodawcę, poprzez usunięcie przyczyny powstania Błędu skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Serwisu Zewnętrznego po wystąpieniu Błędu, w tym również zakończenie innych działań naprawczych;

 7. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych Użytkownika nieobjęte treścią Regulaminu;

 8. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Upoważnionego użytkownika z wykorzystaniem Serwisu Zewnętrznego oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 9. Serwis Internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://teczkaklienta.pl, za pomocą którego następuje bezpośrednie udostępnienie Serwisu Zewnętrznego na rzecz Upoważnionego Użytkownika (usługa typu Software as a Service);

 10. Upoważniony użytkownik lub Użytkownik - Klient posiadający dane uwierzytelniające dostęp na potrzeby korzystania z Serwisu Zewnętrznego;

 11. Usługodawca – NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu 40, 63 - 100 Śremwpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000697217;

 12. Dane Klienta - treści, materiały, dane, informacje i dane osobowe, przekazane do Serwisu Zewnętrznego i w nim przechowywane, do których uzyskują dostęp Upoważnieni użytkownicy;

 13. Klient - osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin w celu korzystania z Serwisu Zewnętrznego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klientów usługi dostępu do Serwisu Zewnętrznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) określają zasady świadczenia oraz korzystania z usługi Serwisu Zewnętrznego.

 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.teczkaklienta.pl, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywanie i odtwarzanie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Serwisu Zewnętrznego wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu.

 6. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu potwierdzane jest deklaracją Klienta o przestrzeganiu postanowień Regulaminu.

 7. Usługodawca stworzył oraz utrzymuje infrastrukturę systemu informatycznego pozwalającą na korzystanie z Serwisu Zewnętrznego przez Upoważnionego użytkownika bezpośrednio za pomocą Serwisu Internetowego – tj. poprzez świadczenie usług typu Software as a Service (dalej „SaaS”).

 8. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z Serwisu Zewnętrznego.

 9. Korzystanie z Serwisu Zewnętrznego przez Upoważnionego użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dostęp do sieci Internet
  b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies, JS, HTML5.

 10. Niedozwolone jest:
  a) korzystanie z Serwisu Zewnętrznego w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
  b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu Zewnętrznego.

§ 3. SERWIS ZEWNĘTRZNY

 1. Serwis Zewnętrzny to oprogramowanie, które ma charakter ustandaryzowany bez możliwości spersonalizowania jego ustawień lub wglądu do osobistych preferencji Upoważnionego użytkownika.

 2. Serwis Zewnętrzny stanowi oprogramowanie, które jest zainstalowane w całości na serwerze Usługodawcy lub jego podwykonawcy i jest udostępniane Upoważnionemu użytkownikowi zdalnie.

 3. Serwis Zewnętrzny, ani żadna jego część nie jest instalowana ani kopiowana w środowisku informatycznym należącym do Upoważnionego użytkownika. Upoważniony użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich do Serwisu Zewnętrznego – może jedynie korzystać  zdalnie z jej zasobów i funkcjonalności na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Zdalne udostępnienie Serwisu Zewnętrznego Upoważnionemu użytkownikowi następuje w Serwisie Internetowym za pomocą przeglądarki internetowej.

 5. Klient ma możliwość korzystania z Serwisu Zewnętrznego od chwili poprawnego założenia Konta Klienta. Konto Klienta może zostać założone niezwłocznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 6. Klient ma prawo do korzystania z Serwisu Zewnętrznego przez czas nieokreślony.

 7. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 5 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po okresie wypowiedzenia Usługodawca nie może umieszczać kolejnych Danych Klienta w Koncie Klienta. Po okresie wypowiedzenia Klient przez kolejnych 12 lat ma prawo do korzystania z Konta Klienta w ten sposób, że może korzystać z Danych Klienta umieszczonych na Koncie Klienta przed upływem okresu wypowiedzenia.

 8. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę następuje przez przekazanie odpowiedniej informacji na Konto Klienta oraz za pomocą poczty elektronicznej, o ile Klient wskazał adres e-mail. Ponadto w każdym przypadku wypowiedzenia umowy do Klienta zostanie wysłany SMS z informacją o wypowiedzeniu.

§ 4. ZAŁOŻENIE I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Posiadanie Konta Klienta jest niezbędne do korzystania z Serwisu Zewnętrznego przez Upoważnionego użytkownika.

 2. Konto Klienta jest przypisane do Klienta w związku z zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu i zostaje założone przez Usługodawcę.

 3. W celu pierwszego skorzystania przez Klienta z Konta Klienta loguje się on na wskazaną w SMS-ie otrzymanym od Usługodawcy na swój numer telefonu stronę internetową: www.teczkaklienta.pl i podaje login, tj.: swój PESEL, a ponadto wpisuje hasło jednorazowe podane w tym SMS-ie przez Usługodawcę. Hasło to jest ważne przez 5 minut od chwili otrzymania przez Klienta SMS-a od Usługodawcy. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego hasła kolejne próby logowania są zablokowane na okres 30 minut.

 4. Kolejne korzystania przez Klienta z Konta Klienta odbywają się w ten sposób, że loguje się on na wskazaną w SMS-ie otrzymanym od Usługodawcy na swój numer telefonu stronę internetową: www.teczkaklienta.pl i podaje login, tj.: swój PESEL, a ponadto wpisuje numer swojego telefonu podany Usługodawcy jako właściwy do korzystania z Serwisu Zewnętrznego. Po wprowadzeniu tych danych przez Klienta otrzyma on od Usługodawcy SMS z hasłem, które należy wprowadzić w dedykowanym na ten cel oknie logowania. Hasło to jest ważne przez 5 minut od chwili otrzymania przez Klienta SMS-a od Usługodawcy. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego hasła kolejne próby logowania są zablokowane na okres 30 minut.

 5. Jeśli Klient zmienił numer telefonu podany Usługodawcy jako właściwy do korzystania z Serwisu Zewnętrznego i nie ma do niego dostępu, powinien skorzystać z zakładki „Odzyskiwanie dostępu” znajdującej się na stronie internetowej: www.teczkaklienta.pl. Klient zobowiązany będzie wówczas do podania numeru PESEL, numeru telefonu podanego Usługodawcy jako właściwy do korzystania z Serwisu Zewnętrznego oraz nowego numeru telefonu. Po wprowadzeniu tych danych przez Klienta otrzyma on od Usługodawcy SMS z hasłem, które należy wprowadzić w dalszym kroku procesu odzyskiwania dostępu. Hasło to jest ważne przez 5 minut od chwili otrzymania przez Klienta SMS-a od Usługodawcy. W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego hasła kolejne próby logowania są zablokowane na okres 30 minut.

 6. Jeżeli Klient nie może odzyskać dostępu do Konta Klienta w sposób opisany w ust. 5 powyżej może skorzystać z gotowego formularza o nazwie „Formularz odzyskiwania dostępu do Konta Klienta/zmiany danych Klienta”, dostępnego pod adresem www.teczkaklienta.pl/pomoc i wysłać go listownie na adres: Grzymysław 40, 63-100 Śrem lub na adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl.

 7. Jeśli Klient miał już Konto Klienta u Usługodawcy Klient po podaniu numeru PESEL oraz jednorazowego hasła,
  o którym mowa w ust. 4 dokona aktywacji uprzednio założonego Konta.

 8. W Koncie Klienta umieszczane są następujące informacje dotyczące Użytkownika:

 • Imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania

 • PESEL

 • Nr telefonu komórkowego

 • Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 1. O zmianie wszelkich danych wskazanych w ust. 8 w szczególności numeru telefonu Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Informację o zmianie danych Użytkownik powinien przekazać poprzez aktualizację danych na profilu Konta Klienta w zakładce „Zmień dane”. Jeżeli Klient utracił dostęp do Konta Klienta i nie może odzyskać dostępu w sposób opisany w ust. 5, informację o zmianie danych wskazanych w ust. 8, Użytkownik powinien przesłać listownie na adres: Grzymysław 40, 63-100 Śrem lub na adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl. W tym celu Klient może skorzystać z gotowego formularza o nazwie „Formularz odzyskiwania dostępu do Konta Klienta/zmiany danych Klienta”, dostępnego pod adresem www.teczkaklienta.pl/pomoc.

 2. Upoważniony użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim, zwalniając jednocześnie Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 3. W przypadku, gdy Upoważniony użytkownik nie wie jak się zalogować korzysta na ten cel z Formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.teczkaklienta.pl.

 4. W każdym czasie Usługodawca na żądanie Upoważnionego użytkownika zobowiązany jest przekazać Upoważnionemu użytkownikowi wszelkie Dane Klienta na innym nośniku spełniającym wymogi Trwałego nośnika.

 5. W celu zwiększenia zabezpieczeń i ochrony danych Użytkowników serwisu podczas procesu logowania i wypełniania danych online wprowadzony zostaje mechanizm „captcha”, przez który należy rozumieć rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka.

§ 5. KORZYSTANIE Z SERWISU ZEWNĘTRZNEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis Zewnętrzny umożliwia Upoważnionemu użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Zewnętrznego po zapoznaniu się z Regulaminem i aktywacji Konta Klienta.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Zewnętrznego w sposób zgodny z Regulaminem, a także z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści udostępnione za pomocą Serwisu Zewnętrznego. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych, jak również dóbr osobistych.

 4. Usługodawca może tymczasowo zawiesić dostęp Upoważnionego użytkownika (w odniesieniu do konkretnych nazw użytkownika i haseł) do Serwisu Zewnętrznego w celu zapobiegnięcia wystąpieniu szkód, jeśli jest dostatecznie prawdopodobne, że dalsze używanie Serwisu Zewnętrznego z naruszeniem Regulaminu przez Upoważnionego użytkownika, lub osobę trzecią korzystającą z danych dostępu Upoważnionego użytkownika może być szkodliwe dla Serwisu Zewnętrznego lub praw osób trzecich w sposób wymagający podjęcia natychmiastowego działania w celu uniknięcia szkód. Usługodawca powiadomi Upoważnionego użytkownika o zawieszeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w chwili rozpoczęcia tymczasowego zawieszenia dostępu. O tymczasowym zawieszeniu Upoważniony użytkownik zostanie powiadomiony informacją przekazaną na Konto Klienta oraz wiadomością SMS przesłaną na podany jako aktualny numer Upoważnionego użytkownika. Na tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach, Usługodawca ograniczy czas i zakres zawieszenia.

 5. W przypadku zawieszenia dostępu, o którym mowa w pkt. 4 wyżej, w trakcie jego trwania, Usługodawca na żądanie Upoważnionego użytkownika zobowiązany jest przekazać mu niezwłocznie Dane Klienta na innym Trwałym nośniku.

 6. Zmiany w konfiguracji systemu Usługodawcy mogące mieć wpływ na ciągłość dostępu do usługi (wszelkie prace administracyjne i konserwacyjne) będą odbywały się w godzinach pomiędzy 23.00 a 5.00. Na stronie internetowej Serwisu Zewnętrznego będzie zamieszczana informacja dla Klientów o planowanych przerwach w dostępie do dokumentów. Informacja ta zostanie podana w okresie nie krótszym niż 3 dni przed planowanymi pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi przez umieszczenie jej w Serwisie Zewnętrznym.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis Zewnętrzny, jako utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest prawnie chroniony. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu Zewnętrznego przysługują Usługodawcy.

 2. Klient, w związku z zaakceptowaniem Regulaminu oraz uzyskaniem dostępu do Serwisu Zewnętrznego poprzez Serwis Internetowy, nie nabywa do Serwisu Zewnętrznego jakichkolwiek praw autorskich.

 3. Korzystanie z Serwisu Zewnętrznego przez Upoważnionego użytkownika w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie ma charakter korzystania z oprogramowania w ramach SaaS (Software as a Service) i nie wymaga udzielania Upoważnionemu użytkownikowi odrębnej licencji w rozumieniu art. 67 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również „RODO” wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu jest Usługodawca (zwany dalej również „Administratorem Danych Osobowych”).

 2. Dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych i w trakcie ich przetwarzania, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkownika o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt a-d RODO.

 4. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, których jest Administratorem Danych Osobowych wyłącznie w zakresie czynności podejmowanych w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

 5. Usługodawca zapewnia staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.

 6. Wszelkie informacje przechowywane w Serwisie Zewnętrznym chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 8. Wobec Klientów korzystających z Serwisu Zewnętrznego, stosowana jest polityka prywatności obowiązująca u Usługodawcy. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:

 1. imię i nazwisko Klienta,

 2. adres zamieszkania Klienta,

 3. numer PESEL,

 4. numer telefonu

 5. adres poczty elektronicznej (e-mail).

§ 8. SIŁA WYŻSZA

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi udostępnienia Serwisu Zewnętrznego Upoważnionemu użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie wynikało z siły wyższej.

 3. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Usługodawcy, które nie jest lub nie było możliwe do przewidzenia i pozostaje poza kontrolą Usługodawcy lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą w rozumieniu orzecznictwa sądów Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Siła wyższa może m.in. wynikać z następujących okoliczności: a) wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu, atak terrorystyczny; b) katastrofy naturalne, takie jak: silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun; c) wybuchy, pożary, zniszczenie maszyn lub wszelkiego rodzaju instalacji będących poza kontrolą Usługodawcy; d) bojkot, strajk, lokauty wszelkiego rodzaju, strajk „włoski”, okupowanie pomieszczeń; e) akty władzy o charakterze powszechnym; f) zaistnienie wyładowań energetycznych, w trakcie których zaleca się odłączenie systemu informatycznego od sieci i zasilania.

§ 9. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Upoważniony użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.

 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

 4. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Upoważnionego użytkownika przesłanie do Usługodawcy:

  a) przesłać Upoważnianemu użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług;

  b) poinformować Upoważnionego użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić postanowienia Regulaminu w przypadku, gdy:

 1. jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ze względu na zmianę takich przepisów;

 2. jest to niezbędne ze względu na zalecenia, decyzje lub postanowienia odpowiednich sądów, bądź organów administracji, sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 3. jest to niezbędne ze względu na zmiany techniczne, organizacyjne lub inne zmiany w strukturze Usługodawcy związane z postępem technologii;

 4. jest to niezbędne, aby zapewnić prawidłowość udostępniania i funkcjonowania Serwisu Zewnętrznego;

 5. postanowienia zostaną zmienione na korzyść Klienta.

 1. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o planowanych zmianach w regulaminie przed ich wejściem
  w życie na Koncie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o ile Klient wskazał adres e-mail. Ponadto w każdym przypadku planowanej zmiany Regulaminu do Klienta zostanie wysłany SMS z informacją o planowanej zmianie Regulaminu wraz z informacją w jaki sposób możliwe jest zapoznanie się z treścią zmian.

 2. Treść nowego Regulaminu zamieszczona będzie na Koncie Klienta i przesłana na adres e-mail, o ile Klient wskazał adres e-mail, co najmniej na 14 dni przed wejściem nowego Regulaminu w życie. W tym samym czasie zostanie wysłany SMS, o którym mowa powyżej.

 3. Jeżeli zmiany Regulaminu dotyczą praw lub obowiązków Użytkownika ma on prawo odstąpienia od Umowy. Brak odstąpienia w terminie 14 dni od powiadomienia o zmianach oznacza zaakceptowanie nowych warunków Regulaminu.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD KORZYSTANIA Z SERWISU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ WYPOWIEDZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU ZEWNĘTRZNEGO PRZEZ UPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od korzystania z Serwisu Zewnętrznego bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia akceptacji Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Klient przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem w/w terminu do odstąpienia.

 2. Użytkownik wykonuje prawo do odstąpienia informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. W szczególności może to nastąpić w drodze oświadczenia wysłanego listownie lub doręczonego osobiście na adres Usługodawcy: NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu 40, 63-100 Śrem lub na adres e-mail: kontak@teczkaklienta.pl. Możliwe jest również skorzystanie z wzoru Formularza odstąpienia od korzystania z Serwisu Zewnętrznego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 jest wystarczające wysłanie oświadczenia listem przed jego upływem.

 3. Strony określają, iż Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z utratą hasła przez Użytkownika.

 4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Zewnętrznego w każdym czasie wysyłając w tym celu oświadczenie listownie na adres wskazany w ust. 2 powyżej lub na adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl. Rezygnacja z korzystania z Serwisu Zewnętrznego jest skuteczna z chwilą jej dostarczenia do Usługodawcy.

§ 12. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej usługi dostępu do Serwisu Zewnętrznego można wnosić korzystając z Formularza kontaktowego na stronie www.teczkaklienta.pl lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl, podając w temacie wiadomości: Reklamacja.

 2. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających jego identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia. W przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu przekazania przez Klienta odpowiedzi o ile jest ona niezbędna do rozpoznania reklamacji.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Klienta.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
  a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Każda zmiana Regulaminu, dla której potrzebna jest zgoda obu Stron może nastąpić w formie dokumentowej.

 3. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność takiego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowymi, niewadliwymi prawnie.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 5. Świadczenie usług przez Serwis Zewnętrzny i korzystanie z nich przez Klienta realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu, obowiązujących w dniu akceptacji Regulaminu przez Klienta.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usług przez Serwis Zewnętrzny i korzystania z nich przez Klienta jest właściwy Sąd powszechny. Na etapie poprzedzającym postępowanie Klient ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji, np. na podstawie umowy o mediację lub za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów oraz organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php w ramach procedur określonych prawem. Postanowienia zdania poprzedniego nie są zapisem na sąd polubowny i nie wyłączają właściwości Sądu Powszechnego określonej w zdaniu pierwszym. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza odstąpienia od korzystania z Serwisu Zewnętrznego

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD KORZYSTANIA Z SERWISU ZEWNĘTRZNEGO

........................................................................
Imię i nazwisko Klienta

........................................................................
PESEL Klienta

........................................................................
Adres Klienta

........................................................................
Data akceptacji przez Klienta Regulaminu Serwisu zewnętrznego

 

NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Grzymysław 40, 63-100 Śrem
adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl

 

W związku z przysługującym mi prawem odstąpienia od korzystania z Serwisu zewnętrznego odstępuję od usługi określonej w Regulaminie Serwisu zewnętrznego wskazanego powyżej.

 

Czytelny podpis Klienta

 

 

 

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku
  z korzystaniem z usługi dostępu do Serwisu Zewnętrznego,jest NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Grzymysławiu 40, 63 -100 Śrem, zwana dalej „NXO”, z którym można kontaktować się pisemnie oraz pod adresem e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl.

 2. NXO uprawniona jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

  1. prawidłowego wykonania usługi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),

  2. w celu archiwizacyjnym- podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzaniado realizacji prawnie uzasadnionego interesu NXO jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).

 1. W NXO został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@teczkaklienta.pl. Pozostałe dane kontaktowe inspektora opublikowane są na stronie www.teczkaklienta.pl.

 2. NXO może ujawniać dane: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okreskorzystania z usługi Serwisu Zewnętrznego, a po złożeniu przez Panią/Pana odstąpienia lub innej formy rezygnacji ze świadczonej usługi, bądź wypowiedzeniu umowy przez NXO – przez okres 13 lat od zakończenia okresu trwania usługi.

 4. Ma Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do podanych w związku z korzystaniem z usługi danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od NXO przekazanych jej danychw ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia
   i wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu NXO.

 2. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: korzystając z Formularza kontaktowego na stronie www.teczkaklienta.pl lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@teczkaklienta.pl lub listownie na adres: NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Grzymysław 40, 63 -100 Śrem.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi dostępu do Serwisu Zewnętrznego.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez NXO, w tym profilowaniu.

NXO sp. z o.o. z siedzibą w Grzymysławiu pod numerem 40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697217, NIP: 7851804133, REGON: 368380552. Kapitał zakładowy 10 000 zł wpłacony w całości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES X

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.